web analytics

Jak chyba v nastavení Excelu rozbíjí vědecké práce :-)

Keep-Calm-and-Love-ExcelNe­dáv­no jsem na­ra­zil na člá­nek (Wa­shing­ton Post), kte­rý se vě­nu­je vel­mi „vtip­né” si­tu­a­ci, kdy vě­deč­tí vý­zkum­ní­ci pí­ší do svých ma­te­ri­á­lů v Ex­ce­lu ná­zvy ge­nů, ja­ko tře­ba „SEPT2” ne­bo „MARCH1” a Ex­cel ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní se sna­ží od­had­nout, co v da­né buň­ce je. Je asi jas­né, jak ta­ko­vá věc kon­čí – na­mís­to to­ho, aby byl u ná­zvu ulo­žen vy­lo­že­ně tex­to­vý ře­tě­zec, je u ná­zvu ulo­že­no datum.

Na prv­ní po­hled je to si­ce ne­po­zna­tel­né, pří­pad­ně jen mír­ně, ale pro­blém na­stá­vá, když si ta­ko­vý do­ku­ment ote­vře ně­kdo s ji­ným re­gi­o­nál­ním na­sta­ve­ním – pak mís­to ná­zvu „MARCH1” uvi­dí u ná­zvu po­lož­ku „1. břez­na” 😉 Což ne­ní roz­hod­ně to, co by si vý­zkum­ní­ci přáli 😉

Po­u­če­ní ply­ne jed­no vel­ké – před ja­kou­ko­liv pra­cí si dob­ře na­stav­te ša­b­lo­nu, se kte­rou pracujete 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.