web analytics

Jaké mody ve Skyrimu používám

Ahoj,

pro­to­že po­u­ží­vám ve Sky­ri­mu hro­ma­dy mo­dů, tak abych ně­ja­ký tře­ba i do­po­ru­čil, udě­lám čis­tě abe­ced­ní se­znam s ma­lý­mi po­pis­ky to­ho, co po­u­ží­vám a proč to po­u­ží­vám 🙂 🙂 (je to i ta­ko­vý můj ma­lý se­znam, kdy­bych o to přišel) 🙂

Po­zor na to, ně­kte­ré mo­dy na so­bě zá­vi­sí (hod­ně mo­dů po­teřbu­je SKYUISKSE)

A matter of Time

HUD úpra­va, kde je vi­dět ak­tu­ál­ní čas (jak her­ní tak ak­tu­ál­ní, tak­že vi­dím, že už je poz­dě a můžuj jít spát) 😀

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​4​4​0​91/

A quality World map

Pros­tě ma­pa, kde jsou vi­dět ces­tič­ky 😉 Abych ne­mu­sel „od­ha­do­vat” ku­dy jít 😉 😉

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​4​9​29/?

Acquisitive Soul Gems Multithreaded

Hroz­ně mě štve, že při za­chy­tá­vá­ní soul­tra­pem vez­me slab­ší du­ši a dá to do vel­ký­ho ge­mu. Tak­že v ge­mu za 500 je du­še krá­lí­ka 😀 Te­nhle mod dě­lá to, že vždy po­u­ži­je pou­ze ten, kte­rý je pro tu ve­li­kost. Te­dy do vel­ké­ho vel­ký, do ma­lé­ho ma­lý atd.

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​6​5​9​75/?

Alternate Start – Live Another Life

Pros­tě ne­mu­sím za­čít jen v Hel­ge­nu, ale tře­ba… jin­de, jinak…

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​9​5​57/?

Amazing Follower Tweaks

Vše­li­ja­ká vy­lep­ší­ho pro followery, uměj na ko­ních, ma­jí svůj baťů­žek, kte­rý ne­ní to­též co in­ven­tář (do baťůž­ku se to dá a je to tam, do in­ven­tá­ře to za­čnou rov­nou používat).

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​1​5​5​24/?

Autosave manager

Must-ha­ve, pro­to­že to vy­tvá­ří cyk­lic­ké sa­vy. A pro­to­že Sky­rim pa­dá, tak… se to ho­dí, sa­vy to i po­jme­no­vá­vá pod­le to­ho, co zrov­na dě­lá­te, tak­že v sou­bo­ji se to jme­nu­je „bla­b­la COMBAT” a tak 😉 😉

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​3​4​8​42/?

Better Dialogue Controls

Úpra­va v roz­ho­vo­rech, kdy se ne­vy­bí­rá to, kam je uká­zá­no my­ší, ale to, nač uka­zu­je v me­nu šip­ka. Ne­sta­ne se tak už, že člo­věk vy­be­re ji­nou mož­nost než chce.

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​2​7​3​71/?

Better Fast Travel – Carriages and Ships

Mod, kte­rý kři­dá hro­ma­dy no­vých drož­ka­řů a loď­ka­rů, sou­čas­ně mož­nost za­ká­zat Fast tra­vel (do­po­ru­ču­ji).

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​1​5​5​08/?

Better Gold – Nordic Edition

Pros­tě jen re­tex­tu­re min­cí, aby vy­pa­da­ly troš­ku „do­bo­vě” 🙂

Od­kaz: https://​www​.ne​xusmods​.com/​s​k​y​r​i​m​/​m​o​d​s​/​5​0​966

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *