web analytics

Malý pokus embryem

Ne­dáv­no jsem se do­pus­til ma­lé­ho po­ku­su, chtěl jsem vy­zkou­šet, jak li­dé urych­le­ně re­a­gu­jí na té­ma­ta, kte­rá ma­jí spo­je­ná s ně­ja­kým ta­bu. Dal jsem pro­to na svůj Fa­ce­book pří­spě­vek, ve kte­rém jsem zve­řej­nil fo­to­gra­fii žel­ví­ho em­brya a v pří­spěv­ku se ptal, jest­li je správ­né to­to na­zý­vat člo­vě­kem. Jak ten­to „tes­tík” dopadl? 🙂

Sa­mot­ný pří­spě­vek se na­chá­zí na ad­re­se https://​www​.fa​ce​book​.com/​p​h​o​t​o​.​p​h​p​?​f​b​i​d​=​1​0​1​5​6​6​3​2​1​5​2​9​2​3​9​7​1​&​s​e​t​=​a​.​5​2​2​2​1​2​2​3​9​7​0​&​t​y​p​e=3, zde se mů­že­te po­dí­vat i na dis­ku­si. Pří­spě­vek byl te­dy za­dán takto:

Po­kud si pročtu ko­men­tá­ře pod člán­kem, hod­ně li­dí správ­ně od­ha­dlo, že se jed­ná o žel­ví nin­ten­do1)Proč jsem na­psal nin­ten­do, to fakt ne­tu­ším… em­bryo, po­kud to spočtu k 12.58 ve stře­du 24. 10. 2018, te­dy „prá­vě teď,” pak se jed­ná o cel­ko­vě 57 hlav­ních pří­spěv­ků, z če­hož z čás­ti, kte­rá od­po­ví pou­ze „ano/ne” zhru­ba po­lo­vi­na pí­še, že ano a po­lo­vi­na, že ne. Nicmé­ně vel­ká vět­ši­na ihned po­zna­la, že se jed­ná o žel­vu, za­stou­pe­ní „ano” od­po­vě­dí je te­dy cel­kem pou­ze 6 od­po­vě­dí, te­dy jed­ná se o 10,5 % z cel­ko­vé­ho po­čtu odpovědí. 

U to­ho­to tes­tu mů­že­me před­po­klá­dat, že od­po­vě­di „ne” jsou smě­si­cí „ne, pro­to­že to je žel­va” a „ne, pro­to­že to ne­ní člo­věk (ješ­tě)”. U od­po­vě­dí „ano” je však jas­né, že se jed­ná o chyb­nou od­po­věď, z to­ho­to em­brya by lid­ský tvor ni­kdy ne­vzni­kl (ni­kdy s nej­vyš­ší prav­dě­po­dob­nos­tí, např. spon­tán­ní re­kon­fi­gu­ra­ce všech mo­le­kul etc., kte­rá je sa­mo­zřej­mě prav­dě­po­dob­ná, ale vel­mi mi­zi­vě). Pro­to jsem spo­čí­tal pou­ze od­po­vě­di „ano” či od­po­vě­di, kte­ré „ano” znamenají. 

Čeho jsem chtěl dosáhnout…

… a ne­po­ved­lo se mi to 🙂 Cí­lem by­lo zjis­ti, jak jsou li­di v mém oko­lí vší­ma­ví. Je mož­né, že vý­sled­ky vy­šly takhle „pěk­ně” jen pro­to, že pros­tě ži­ju v so­ci­ál­ní bub­li­ně li­dí, kte­ří jsou vší­ma­ví. Po­dob­ný test ale ur­či­tě zo­pák­nu ně­kde mi­mo svo­ji so­ci­ál­ní bub­li­nu, a to včet­ně Čes­ké re­pub­li­ky. Mys­lím si, že po­kud zvo­lím ob­rá­zek, na kte­rém ne­bu­de oprav­du zře­tel­ně vi­dět krunýř (např. em­bryo slo­na, my­ši či tak po­dob­ně), li­dé bu­dou ví­ce zma­te­ni. Ob­je­vi­lo se ně­ko­lik od­po­vě­dí ve smys­lu „po­kud je to em­bryo lid­ské, pak…” – te­dy správ­ný vá­ha­vý postoj.

A teď k hlav­ní­mu dů­vo­du, proč jsem to­hle zku­sil – chtěl jsem totiž mít v ru­ce ně­ja­ký po­li­tic­ký ar­gu­ment pro­ti pří­mé de­mo­kra­cii v ja­ké­ko­liv po­do­bě, ať už se jed­ná o re­fe­ren­da či ně­ja­ké ji­né mož­nos­ti (ne­tu­ším ja­ké). Oče­ká­val jsem, že zhru­ba po­lo­vi­na z od­po­vě­dí bu­de chyb­ná a chtěl jsem tím uká­zat, že pří­má de­mo­kra­cie je pro váž­ná té­ma­ta oprav­du ne­bez­peč­ná, pro­to­že je ne­mys­li­tel­né, aby li­dé bez po­třeb­ných zna­los­tí roz­ho­do­va­li tře­ba o vý­stav­bě ja­der­ných re­ak­to­rů či tře­ba i jen vě­ci ja­ko za­vla­žo­vá­ní pů­dy (to se mů­že po­dě­lat ta­ké dost dobře). 

Žel, za­tím jsem do­sá­hl (vlast­ně dí­ky…) jen zjiš­tě­ní, že li­dé v mém oko­lí jsou vší­ma­ví 🙂 Tak ale­spoń ně­ja­ké to po­zi­ti­vum z to­ho si vzít, že jo 🙂 

Po­znám­ky pod ča­rou

Po­znám­ky pod ča­rou
1 Proč jsem na­psal nin­ten­do, to fakt netuším…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.