web analytics
Aktuálně prohlížíte author

klusik

Pamatujete, jak jsme se smáli?

Pa­ma­tu­je­te, jak jsme se smá­li, když jsme v de­va­de­sát­kách, byl jsem ako­rát na zá­klad­ce, kou­ka­li na re­por­tá­že z USA, že tře­ba hol­ka za­ža­lu­je kluka, …

Ne, nejsem „retro”

Po­sled­ní do­bou se nám ta­dy roz­mohl ta­ko­vý ne­pěk­ná věc, te­dy že na Fa­ce­boo­ku se do­slo­va mno­ží strán­ky s růz­nou re­tro té­ma­ti­kou – ať …

Malý pokus embryem

Ne­dáv­no jsem se do­pus­til ma­lé­ho po­ku­su, chtěl jsem vy­zkou­šet, jak li­dé urych­le­ně re­a­gu­jí na té­ma­ta, kte­rá ma­jí spo­je­ná s ně­ja­kým ta­bu. Dal jsem pro­to na …

Jaké mody ve Skyrimu používám

Ahoj, pro­to­že po­u­ží­vám ve Sky­ri­mu hro­ma­dy mo­dů, tak abych ně­ja­ký tře­ba i do­po­ru­čil, udě­lám čis­tě abe­ced­ní se­znam s ma­lý­mi po­pis­ky to­ho, co po­u­ží­vám a proč …

Opeth Sorceress

(minirecenze) Opeth – Sorceress

K po­sle­chu jsem si opat­řil nej­no­věj­ší al­bum švéd­ských pro­gre­siv­ních Ope­th – al­bum Sor­ce­ress. Ja­ké al­bum je a jak ob­sto­jí v po­rov­ná­ní s pře­de­šlý­mi al­by? Na prv­ní poslech …

(minirecenze) Hitler: Rise of Evil

Na you­tu­be1)1. díl v češ­ti­ně2)2. díl v češ­ti­ně jsem měl mož­nost shléd­nout Par­ke­ro­vu a Pie­le­me­ie­ro­vu dvou­díl­nou his­to­ric­kou fik­ci Hit­ler: Vze­stup zla, ve kte­ré se v hlav­ní ro­li uká­zal skvělý …

Proč lidi často věří blbinám?

Asi už jste si všimli, že jsem troš­ku aler­gic­ký na ta­ko­vé ty spo­le­čen­ské bl­bi­ny, ať už jsou to rče­ní vy­řče­ná bez kon­tex­tu, ane­bo obecné …

Streanger Things

(minirecenze) Stranger Things

Do „oka” se mi do­stal se­ri­ál Stran­ger Things, i když mož­ná troš­ku poz­dě­ji, pře­ce jen se ne­jed­ná o úpl­nou no­vin­ku, nim­cé­ně ně­jak jsem ne­měl moc …