web analytics
Aktuálně prohlížíte category

Filmy

(minirecenze) Hitler: Rise of Evil

Na you­tu­be1)1. díl v češ­ti­ně2)2. díl v češ­ti­ně jsem měl mož­nost shléd­nout Par­ke­ro­vu a Pie­le­me­ie­ro­vu dvou­díl­nou his­to­ric­kou fik­ci Hit­ler: Vze­stup zla, ve kte­ré se v hlav­ní ro­li uká­zal skvělý …

Streanger Things

(minirecenze) Stranger Things

Do „oka” se mi do­stal se­ri­ál Stran­ger Things, i když mož­ná troš­ku poz­dě­ji, pře­ce jen se ne­jed­ná o úpl­nou no­vin­ku, nim­cé­ně ně­jak jsem ne­měl moc …

(minirecenze) Stay

Před chvil­kou jsem do­kou­kal film Stay, kte­rý ne­pat­ří zrov­na k těm nej­no­věj­ším – 2005, ale přes­to jsem o něm ni­kdy ani nesly­šel, na­tož abych …

Plakát ke 4. řadě seriálu

(minirecenze) The Killing

Ne­dáv­no jsem měl mož­nost shléd­nout se­ri­ál The Kil­ling, je­hož ně­ko­lik dí­lů vy­tvo­řil stej­ný tvůr­ce, ja­ko např. se­ri­ál True De­tecti­ve, te­dy Nic Piz­zo­lat­to. Dle po­pis­ku a ukázek …