web analytics
Aktuálně prohlížíte

Stránka 2

Ken Robinson o vášni

Kdo zná­te Si­ra Ke­na Ro­bin­so­na ví­te, že je­ho před­náš­ky jsou vel­mi za­jí­ma­vé, po­uč­né a pře­de­vším zá­bav­né. Me­zi ta­ko­vé pat­ří i ta­to, kde se věnuje …

(minirecenze) Stay

Před chvil­kou jsem do­kou­kal film Stay, kte­rý ne­pat­ří zrov­na k těm nej­no­věj­ším – 2005, ale přes­to jsem o něm ni­kdy ani nesly­šel, na­tož abych …

Plakát ke 4. řadě seriálu

(minirecenze) The Killing

Ne­dáv­no jsem měl mož­nost shléd­nout se­ri­ál The Kil­ling, je­hož ně­ko­lik dí­lů vy­tvo­řil stej­ný tvůr­ce, ja­ko např. se­ri­ál True De­tecti­ve, te­dy Nic Piz­zo­lat­to. Dle po­pis­ku a ukázek …

Nový web!

Ahoj všem! Sta­lo se to, co se stát mě­lo – Dru­pal na před­cho­zí strán­ce www​.klu​sik​.cz po ně­ja­kých 5 le­tech pře­stal fun­go­vat, resp. naprosto …