web analytics
Aktuálně prohlížíte category

Názory

Pamatujete, jak jsme se smáli?

Pa­ma­tu­je­te, jak jsme se smá­li, když jsme v de­va­de­sát­kách, byl jsem ako­rát na zá­klad­ce, kou­ka­li na re­por­tá­že z USA, že tře­ba hol­ka za­ža­lu­je kluka, …

Ne, nejsem „retro”

Po­sled­ní do­bou se nám ta­dy roz­mohl ta­ko­vý ne­pěk­ná věc, te­dy že na Fa­ce­boo­ku se do­slo­va mno­ží strán­ky s růz­nou re­tro té­ma­ti­kou – ať …

Malý pokus embryem

Ne­dáv­no jsem se do­pus­til ma­lé­ho po­ku­su, chtěl jsem vy­zkou­šet, jak li­dé urych­le­ně re­a­gu­jí na té­ma­ta, kte­rá ma­jí spo­je­ná s ně­ja­kým ta­bu. Dal jsem pro­to na …

Proč lidi často věří blbinám?

Asi už jste si všimli, že jsem troš­ku aler­gic­ký na ta­ko­vé ty spo­le­čen­ské bl­bi­ny, ať už jsou to rče­ní vy­řče­ná bez kon­tex­tu, ane­bo obecné …

Trošku o škole

K se­psá­ní to­ho­to ná­zo­ru mě in­spi­ro­val pří­spě­vek ka­ma­rád­ky na Fa­ce­boo­ku, kte­rá se troš­ku emo­tiv­ně rozohni­la nad sta­vem škol­ství, jak to ve škole …