web analytics

Pamatujete, jak jsme se smáli?

Pa­ma­tu­je­te, jak jsme se smá­li, když jsme v de­va­de­sát­kách, byl jsem ako­rát na zá­klad­ce, kou­ka­li na re­por­tá­že z USA, že tře­ba hol­ka za­ža­lu­je klu­ka, že se jí kou­ká na za­dek ne­bo jí po­dr­ží dve­ře? Jak jsme se smá­li, že ně­co ta­ko­vé­ho se mů­že stát jen v té hloupé Ame­ri­ce? Pa­ma­tu­je­te si, jak jsme se smá­li, když jsme čet­li re­por­tá­že, jak ve svě­tě po­ku­tu­jí li­di za to, že sta­hu­jí či sdí­lí hud­bu a filmy?

Dnes jsou oba tren­dy po­měr­ně na vze­stu­pu i u nás. Spo­leč­nost se vy­ví­jí, s tím nic ne­u­dě­lám. A dnes jsem na FB za­se na­šel po­směš­ky na té­ma Čí­ny a ve­čer­ky v 10 ho­din, kdy se pak už ne­smí hrát hry. Ne­chci být ně­ja­ká Si­bi­la, ale po­čí­tám, že do 10 let se to­mu už smát nebudeme…

https://​knowy​our​me​me​.com/​m​e​m​e​s​/​e​v​e​n​t​s​/​c​h​i​n​e​s​e​-​g​a​m​i​n​g​-​t​i​m​e​-​l​i​m​i​t​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​k​6​A​k​f​3​z​P​p​L​c​b​2​s​q​i​Z​2​W​w​M​6​8​2​v​A​X​L​6​D​u​M​2​5​B​t​u​t​1​v​n​Q​B​V​-​r​1​X​9​S​K​K​y​u2E

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.