web analytics

Nový web!

Ahoj všem! Sta­lo se to, co se stát mě­lo – Dru­pal na před­cho­zí strán­ce www​.klu​sik​.cz po ně­ja­kých 5 le­tech pře­stal fun­go­vat, resp. na­pros­to zce­la se roz­sy­pal; změ­nu jsem si přál už do­ce­la dlou­ho, tak­že proč ji ne­za­po­čít prá­vě při ta­ko­vé příležitosti.

Opra­vo­vat se mi to už pros­tě ne­chtě­lo 🙂 Ten­to na­pros­to ce­lý no­vý web bu­de za­tím prázd­ný a po­stup­ně do ně­ho bu­du při­dá­vat pří­spěv­ky. Všech­ny před­cho­zí pří­spěkvy jsem sma­zal, žád­né zá­lo­hy ne­po­tře­bu­ji, chci re­start. Vím, že to pro vás mož­ná bu­de troš­ku šok, že tak­to na­jed­nou, ale ten­to zá­klad­ní web byl vždy kon­ci­po­ván ja­ko zku­šeb­ní, hlav­ní we­by jsou ty, kte­ré mám na sub­do­mé­nách, ať už je to strán­ka o kla­ví­ru, fy­zi­ce ne­bo au­tě 😉

Sou­čas­ně všech­ny od­ka­zy, kte­ré ved­ly na pů­vod­ní strán­ku a tím pá­dem již te­dy ne­e­xis­tu­jí, jsou pře­smě­ro­vá­ny na tu­to strán­ku. Dou­fám, že  si zde, např. vy­u­ži­tím vy­hle­dá­va­cí­ho po­le, na­jde­te to, co hle­dá­te. A po­kud ne, dej­te mi vě­dět, co vám chy­bí, po­mo­hu & poradím!

Dou­fám, že se vám tu ča­sem za­se za­čne lí­bit a že to ta­dy spo­leč­nou pra­cí opět hez­ky zaplníme.

Váš R. K.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *