web analytics

O mně

100_1235Ahoj všem, jme­nu­ji se Ru­dolf a to­to jsou mo­je osob­ní webov­ky. S tvor­bou webu jsem lehce ko­ke­to­val již před le­ty, vlast­ně ně­kdy bě­hem mých stu­dií na prů­mys­lov­ce, kdy jsem s ka­ma­rá­dy vy­tvá­řel ší­le­né we­by pl­né ani­ma­cí a „marque­ee” efek­tů. No, kaž­dý ně­jak začíná 🙂

Na vejš­ce jsem se se­zná­mil s pár lid­mi a za­pa­dl do sku­pin, kte­ré se IT vě­no­va­ly, tak­že jsem na­čichl i lep­ší tvor­bou webu, na­u­čil se PHP, Ja­vaScript, SQL ja­zy­ky a dal­ší vě­ci, kte­ré se k vý­ro­bě ho­di­ly, tro­chu se po­dí­val i na ja­zy­ky ja­ko Ja­va ne­bo můj ob­lí­be­ný C# (i když v já­dru du­še jsem vždy nej­ví­ce mi­lo­val svůj „rod­ný” ja­zyk „C”).

Od tvor­by webu jsem po­měr­ně upus­til, jed­nak mě to až za­se to­lik ne­ba­ví, dru­hak nejsem zrov­na de­sig­nér – a při­znej­me si umět pěk­ně po­sklá­dat vě­ci je při tvor­bě webu po­měr­ně zá­sad­ní um 🙂 Nicmé­ně pro­ni­kl jsem do Dru­pa­lu a poz­dě­ji i Wor­d­Pres­su, u kte­ré­ho jsem pak již zů­stal a po mno­ho let se v něm učím no­vin­kám, pro­gra­mo­vat mo­du­ly, té­ma­ta a vlast­ně vše, co je po­tře­ba k to­mu, abych byl s Wor­d­Pres­sem kamarád.

Nicmé­ně tvor­bou se, jak jak jsem psal vý­še, ne­ži­vím a be­ru tu­to čin­nost pou­ze ja­ko ko­ní­ček. V sou­čas­né do­bě byd­lím v Plzni.