web analytics
Plakát ke 4. řadě seriálu

(minirecenze) The Killing

Ne­dávno jsem měl mož­nost shléd­nout se­riál The Kil­ling, je­hož ně­ko­lik dílů vy­tvo­řil stejný tvůrce, jako např. se­riál True De­tective, tedy Nic Piz­zo­latto. Dle po­pisku a uká­zek mi při­šlo, že to bude velmi po­dobné – no a pro­tože True De­tec­t­vie podle mě pa­tří mezi se­ri­á­lo­vou špičku, oče­ká­val jsem ta­ko­vou špičku i zde. A na­štěstí jsem se do­čkal, …

Nový web!

Ahoj všem! Stalo se to, co se stát mělo – Dru­pal na před­chozí stránce www​.klu​sik​.cz po ně­ja­kých 5 le­tech pře­stal fun­go­vat, resp. na­pro­sto zcela se roz­sy­pal; změnu jsem si přál už do­cela dlouho, takže proč ji ne­za­po­čít právě při ta­kové pří­le­ži­tosti. Opra­vo­vat se mi to už pro­stě ne­chtělo 🙂 Tento na­pro­sto …