web analytics
Opeth Sorceress

(minirecenze) Opeth – Sorceress

K po­sle­chu jsem si opat­řil nej­no­vější al­bum švéd­ských pro­gre­siv­ních Opeth – al­bum Sor­ce­ress. Jaké al­bum je a jak ob­stojí v po­rov­nání s pře­de­šlými alby? Na první po­slech al­bum za­padá do no­vého stylu Opeth, který za­po­čali al­bem He­ri­tage. Nicméně trend, který jsme mohli vy­po­zo­ro­vat v po­rov­nání Pale Com­mu­nion s právě He­ri­tage, tedy trend leh­kého na­vra­cení se ze „sno­vých kra­jin” …

763full-hitler-the-rise-of-evil-poster

(minirecenze) Hitler: Rise of Evil

Na you­tube1)1. díl v češ­tině2)2. díl v češ­tině jsem měl mož­nost shléd­nout Par­ke­rovu a Pie­le­me­ie­rovu dvou­díl­nou his­to­ric­kou fikci Hit­ler: Vze­stup zla, ve které se v hlavní roli uká­zal skvělý …

bullshit

Proč lidi často věří blbinám?

Asi už jste si všimli, že jsem trošku aler­gický na ta­kové ty spo­le­čen­ské bl­biny, ať už jsou to rčení vy­řčená bez kon­textu, anebo obecné …

Streanger Things

(minirecenze) Stranger Things

Do „oka” se mi do­stal se­riál Stran­ger Things, i když možná trošku poz­ději, přece jen se ne­jedná o úpl­nou no­vinku, nim­céně ně­jak jsem ne­měl moc …

dětičky škola kreslené

Trošku o škole

K se­psání to­hoto ná­zoru mě in­spi­ro­val pří­spě­vek ka­ma­rádky na Fa­ce­booku, která se trošku emo­tivně rozohnila nad sta­vem škol­ství, jak to ve škole …

Sir_Ken_Robinson_@_The_Creative_Company_Conference

Ken Robinson o vášni

Kdo znáte Sira Kena Ro­bin­sona víte, že jeho před­nášky jsou velmi za­jí­mavé, po­učné a pře­de­vším zá­bavné. Mezi ta­kové pa­tří i tato, kde se vě­nuje …