web analytics

Malý pokus embryem

Ne­dáv­no jsem se do­pus­til ma­lé­ho po­ku­su, chtěl jsem vy­zkou­šet, jak li­dé urych­le­ně re­a­gu­jí na té­ma­ta, kte­rá ma­jí spo­je­ná s ně­ja­kým ta­bu. Dal jsem pro­to na svůj Fa­ce­book pří­spě­vek, ve kte­rém jsem zve­řej­nil fo­to­gra­fii žel­ví­ho em­brya a v pří­spěv­ku se ptal, jest­li je správ­né to­to na­zý­vat člo­vě­kem. Jak ten­to „tes­tík” do­pa­dl? 🙂 Sa­mot­ný pří­spě­vek se na­chá­zí na …

Opeth Sorceress

(minirecenze) Opeth – Sorceress

K po­sle­chu jsem si opat­řil nej­no­věj­ší al­bum švéd­ských pro­gre­siv­ních Ope­th – al­bum Sor­ce­ress. Ja­ké al­bum je a jak ob­sto­jí v po­rov­ná­ní s pře­de­šlý­mi al­by? Na prv­ní po­slech al­bum za­pa­dá do no­vé­ho sty­lu Ope­th, kte­rý za­po­ča­li al­bem He­ri­tage. Nicmé­ně trend, kte­rý jsme moh­li vy­po­zo­ro­vat v po­rov­ná­ní Pa­le Com­mu­ni­on s prá­vě He­ri­tage, te­dy trend leh­ké­ho na­vra­ce­ní se ze „sno­vých …

(minirecenze) Hitler: Rise of Evil

Na you­tu­be1)1. díl v češ­ti­ně2)2. díl v češ­ti­ně jsem měl mož­nost shléd­nout Par­ke­ro­vu a Pie­le­me­ie­ro­vu dvou­díl­nou his­to­ric­kou fik­ci Hit­ler: Vze­stup zla, ve kte­ré se v hlav­ní ro­li uká­zal skvě­lý …

Proč lidi často věří blbinám?

Asi už jste si všimli, že jsem troš­ku aler­gic­ký na ta­ko­vé ty spo­le­čen­ské bl­bi­ny, ať už jsou to rče­ní vy­řče­ná bez kon­tex­tu, ane­bo obec­né …

Streanger Things

(minirecenze) Stranger Things

Do „oka” se mi do­stal se­ri­ál Stran­ger Things, i když mož­ná troš­ku poz­dě­ji, pře­ce jen se ne­jed­ná o úpl­nou no­vin­ku, nim­cé­ně ně­jak jsem ne­měl moc …

Trošku o škole

K se­psá­ní to­ho­to ná­zo­ru mě in­spi­ro­val pří­spě­vek ka­ma­rád­ky na Fa­ce­boo­ku, kte­rá se troš­ku emo­tiv­ně rozohni­la nad sta­vem škol­ství, jak to ve ško­le …